Békesség Háza Alapítvány

A Békesség háza Alapítvány közel 20 éves múltra tekint vissza. Fő tevékenységi köre, illetve célja a fogyatékkal élő fiatalok, gyermekek és szüleik támogatása, segítése, életminőségük jobbá tétele, rehabilitációja. 1996-ban az alapítvány létrehozta, és az ezt követő években, fenntartója volt a MÁON Szeretetotthonnak, ahol középsúlyos értelmi sérült gondozottak ellátását vállalják teljes körű bentlakásos ellátás és nappali ellátás keretein belül. 2001-ben a fogyatékos otthon üzemeltetését és fenntartását átvállalta a Magyarországi Református Egyház. Azóta az alapítványnak, a Máon Református Szeretetotthon támogatásán kívül, kibővült a feladat- és tevékenységi köre. Az alapítvány új feladatkörei és célkitűzései közé tartozik továbbra is a fogyatékkal élők és családjaik segítése, ezen belül a korai fejlesztésbe és gondozásba részesülő gyermekek rehabilitációjának segítése, támogatása és szüleik életkörülményeinek és mindennapjaik megkönnyítése. Ebben a munkában nagyon sok segítséget kapunk önkénteseinktől, akik mind szakmailag kompetens (gyógypedagógia, rehabilitáció), mind a szociális területeken tapasztalt szakemberek, így szakszerű módon tudják segíteni az alapítványon keresztül a rászorult családokat, fogyatékkal élő gyermekeket. Szülősegítő programjainkban arra törekszünk, hogy a rászorult szülők minél több szakmai segítséget kapjanak, ismeretekhez jussanak gyermekük fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban, illetve könnyebben eligazodjanak szociális juttatások és törvényi hátterek területén. Másrészről fejlesztő segítő programot működtetünk, ahol a gyermekek rehabilitációját és fejlesztési lehetőségeit próbáljuk biztosítani Miskolcon, illetve egész B-A-Z megyében. Ezért szakmai együttműködést hoztunk létre a megyében működő civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, illetve egyesületekkel, civil társaságokkal. Az alapítvány szervezeti rendszerében nagyon sok családdal, legfőképpen az ezekben élő gyermekek fejlesztésével, segítésével foglalkozunk. A hozzánk forduló családok és a B-A-Z megyében működő civil szervezetek eddigi együttműködő munkája és eredményei alapján még több lehetőséget láttunk arra, hogy az alapítvány tevékenységi kőrét tovább tudjuk bővíteni, és ezzel még inkább segíteni tudjuk a rászoruló, szociálisan is hátrányos családok gyermekei és szüleik lehetőségeiket. Eredményeink közé soroljuk, hogy egyre szerteágazóbb együttműködést tudunk kiépíteni, B –A – Z. megyén belül és megye határokon kívül, családokkal, civil szervezetekkel, nem elhanyagolva, az eredeti célkitűzésünknek megfelelően, a MÁON Szeretetotthon által a fogyatékos fiatalok részére szervezett szakmai programjainak (dráma csoport fellépései), szabadidős tevékenységeinek (sportnap) segítését, illetve működéséhez, felújításához, akadálymentesítéshez nyújtott anyagi támogatást.

Az ember, mint társas lény szükségszerűen keresi a lehetőséget a találkozásra. Szüksége van az egymással való konzultációra, beszélgetésre, információcserére. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ezt a belső indítatását kihasználva egymást segítse, és ez által hasznos társadalmi hatásokat érhessen el. Pályázatunk minden szakmai kompetenciát felhasználva, keresve, kihasználva próbálja ezeket a lehetőségeket megadni. Szeretnénk a társadalom minden szegmensét érintő, a szakmai kompetenciákat nem túllépve, egy segítő- támogató- ellátó rendszert felépíteni, amely prioritásának tekinti a gyakran hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalokat, gyermekeket nevelő, gondozó családok minden tagja életminőségének a javítását, pozitív segítését. Több szálon futó elképzelésünk szerint az állami ellátórendszer, a civil szerezetek, a már működő segítő hálózatok és a „más” családok célirányos együttműködése sokkal hatékonyabb eredményt lehet képes elérni a segítségre szorulók társadalmi boldogulásában, integrációjában. Fontosnak tartjuk, hogy a rászoruló szülők és gyermekek minél szélesebb fórumon tájékozódhassanak jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Szükségük van információkra, amelyeket számukra minél könnyebben elérhetővé kell tenni, kihasználva minden eszközt, a modern média felhasználástól egészen a személyes találkozásig. A Békesség Háza alapítvány egy online- tanácsadó rendszer kiépítésével lehetővé kívánja tenni, hogy akár otthonról tájékozódhasson a segítségre szoruló család, és problémájára, a megfelelő szakember, kompetens személy bevonásával megoldást találjon. Lehetővé szeretné tenni, hogy a programban résztvevő családok minél pontosabb, szélesebb körű információk birtokába kerüljenek, figyelembe véve igényeiket, illetve nem ritkán laikus voltukat. Fontos az olyan lehetőségek, hálózatok, tanácsadások, csoportok megteremtése, és kiépítése, amelyek szakmailag kompetensek, preventív szemléletűek, lelkileg megfelelőek. Ki kell alakítani az állami ellátórendszer, a civil szervezetek, közoktatási intézmények, és a családok közötti párbeszéd létrejöttének színterét. Az egymással való együttműködés létrehozása, támogatása, fenntartása elengedhetetlen a segítés sikerességének eléréshez. A fontos és elvégzendő feladatok közé tartozik többek között a személyes, csoportos vagy akár egyéni, szakmai, illetve emberi tanácsadás, a szülők életminőségének segítése, javítása, akár önkéntesek bevonásával, a tapasztalatcsere fórumának megteremtése, lelki segítségnyújtás, a jogi, törvényi háttér tájékoztatás, illetve minden egyéb felmerülő igény kielégítése. Ez a széles körű társadalmi együttműködés lehetővé teheti a rászoruló családok társadalmi helyzetének javulását, életkörülményeik komfortosabbá tételét. Ebben kíván a Békesség Háza alapítvány, minden elérhető lehetőséget kihasználva, tevékenyen részt venni.

Együttműködő szervezetek

Miskolci Down civil Társaság
Felső- magyarországi Református Intézmények Tehetségsegítő Tanácsa
Sámuel Alapítvány, Beregszász
Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, Nagydobrony